10U Jacks vs Monticello @ PinkTomato tourney - SouthArkSports